โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ิอิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ิอิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17:11 น.

 อ่าน 1,653

                       ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำโครงการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางในกสนสนับสนุนให้ผู้สนใจสามารถพัฒนาตนเอง

และหน่วยงานให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้


                        1. หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ

                        2. หลักสูตร mini MPM

                        3. หลักสูตร mini MBA

                        4. หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

                         5. หลักสูตรพิเศษอีกหลายหลักสูตร

                 โดยการจัดทำหลักสูตรพิเศษนั้น ได้นำหลักธรรมาภิบาลในระดับสากล

10 หลัก คือ หลักนิติธรรม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง การมีส่วนร่วม

ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ ความเสมอภาค ฉันทาคติ และภาระรับผิดชอบ

มาจัดทำเป็นหลักสูตร "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจกรบ้านเมืองที่ดี"

(Good Governance)      ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทางเว็บไซต์

http://opdcacademy.com


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด