จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 17 โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 17 โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:42 น.

 อ่าน 2,450

17 โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. พล.อ. อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  ผ่านระบบ Video Conference โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งในที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเปิดตัว 17 โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย”  ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 17 ของขวัญที่จะมอบให้แก่ประชาชน

ของขวัญปีใหม่ ทั้ง ๑๗ รายการ มีดังนี้

1.      ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง บริการปีใหม่ ไม่มีวันหยุด โดยเพิ่มเครือข่ายบริการและแก้ไขปัญหาในช่วงปีใหม่ ให้ข้อมูลข่าวสารผู้เดินทาง มีทีมงานช่วยฉุกเฉิน เร่งดำเนินการลดเรื่องค้างที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งเพิ่มช่องทางรับร้องทุกข์พัฒนา application ทางมือถือ >> อ่านต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.      ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน โดยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว ไม่เรียกสำเนา เข้าถึงทุกบริการ ของที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และขยายผลไปยัง 118 หน่วยงานนอกกระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอไม่มีวันหยุดในช่วงปีใหม่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

3.      อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ จัดระบบจัดการขยะ เพิ่มมูลค่า แปลงเป็นพลังงาน ปลูกฝังจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดปลอดขยะ เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไป อ่านต่อความคืบหน้า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง >>>

4.      ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทั่วถึงเป็นธรรม เร่งจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง สร้างกลไกตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า มีธรรมาภิบาล

5.      OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ขยายตลาดสู่อาเซียน เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น การจัดงาน OTOP CITY 2014 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้ชื่อ “OTOP ของขวัญปีใหม่ คืนกำไรประชาชน” ในระหว่างวันที่ 16 – 24 ธ.ค. 2557 ขณะนี้มียอดจำหน่ายกว่า 150 กว่าล้านบาท จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก 76 จังหวัด ในช่วงเดือน ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2558  จัดงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และขยายต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

6.      ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยจะกำหนดจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวันในราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน >> อ่านต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดตลาดนัดชุมชน ทุกวันศุกร์ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7.      สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็วโปร่งใส ใส่ใจบริการ  ปรับปรุงบริการ กำหนดมาตรฐานเวลา รวดเร็ว ชัดเจน จัดทำคู่มือการให้บริการ ทุกสำนักทะเบียนที่ดินบริการด้วยใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน

8.      2558 ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยเร่งวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2558 และวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วน 2 แห่ง คือ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองมุกดาหาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2558 และระยะถัดไป 3 แห่ง
คือ อำเภอแม่สอด อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558

9.      มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกับท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558>> อ่านต่อ สถิติอุบัติเหตุ 3 ปี ย้อนหลัง  และ ภาพบรรยากาศการเปิดศูนย์ฯ

10. รวมพลคนกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข ร่วมกับทหาร พลเรือน เครือข่ายอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนคนไทยกระจายทั่วทุกพื้นที่ โดยจะมีการปล่อยแถวขบวนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะออกปฏิบัติการมอบความสุขให้กับประชาชนในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

11. คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ดำเนินการกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ดูแลให้แม่น้ำ
คูคลอง เอื้อต่อการสัญจร และนำผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกำจัดผักตบชวาไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรักษาแหล่งน้ำ ระยะทาง 13,480 กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 8,740 กิโลเมตร รวมทั้งกิจกรรมกำจัดผักตบชวากว๊านพะเยาในช่วงที่ผ่านมา จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เป้าหมาย 1,295 ไร่

12. ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้มีความเป็นระเบียบมีภูมิทัศน์สวยงาม ให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดำเนินการแล้ว 20 จุด ในพื้นที่ 13 เขต กทม. และพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ระยะทาง 8 กิโลเมตร กำหนดเปิดตัวโครงการ (Kick off) พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 - 08.30 น ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน

13. สว่างไสวทั่วไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน ตั้งเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า จำนวน 61,271 ครัวเรือน ให้มีไฟฟ้าครบ 100 % ภายใน 5 ธันวาคม 2558

14. LED สว่างไสว รับปีใหม่มหานคร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยามค่ำคืน บนถนน 12 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ถนนดินสอ จนถึงซอยรามบุตรี สถานตากอากาศบางปู และชุมชนต่างๆ แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2558

15. ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ำใช้ ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% และสามารถผ่อนชำระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย รวมทั้งบริการออกสำรวจท่อรั่วฟรี ไม่มีคิดค่าใช้จ่าย “Home Care Center” แก้ไขถึงบ้าน 9) “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข” บริการประทับใจ 234 สาขาประปาภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริการติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดใหม่ ผ่อนชำระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่
1 - 31  มกราคม 2558  และศูนย์ประปาทันใจ แก้ไขถึงบ้าน “มิสเตอร์ประปา” ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา ให้คำแนะนำ ซ่อมแก้ไข ไม่มีวันหยุด

16. ประปาทันใจ คนไทยมีความสุข บริการประทับใจ 234 สาขาประปาภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริการติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดใหม่ ผ่อนชำระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31  มกราคม 2558  และศูนย์ประปาทันใจ แก้ไขถึงบ้าน “มิสเตอร์ประปา” ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา ให้คำแนะนำ ซ่อมแก้ไข ไม่มีวันหยุด

17. ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาดปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน ปรับปรุงพัฒนาจัดระบบตลาดปากคลองใหม่ ให้ประชาชนจับจ่ายสะดวก เป็นระเบียบ สินค้าปลอดภัย สะอาดสดใหม่ทุกวัน

ขอขอบคุณภาพจาก http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=2586

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด