กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดินเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:58 น.

 อ่าน 6,933

 

ประเภทของการประกวดภาพถ่าย

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งถ่ายภาพที่สามารถสื่อความหมายในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 5 ประเภท นี้ ได้แก่

 1. ความรัก
 2. ความสามัคคี
 3. ความกตัญญู
 4. ลูกทำเพื่อแม่
 5. ความมุ่งมั่น

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ภาพ ถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ที่บันทึกภาพถ่ายระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2558 เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital หรือด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • ไฟล์ ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1,800 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 2,800 Pixel ในรูปแบบไฟล์นามสกุล . jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดส่งภาพถ่ายได้ที่เว็บไซต์ www.Bikeformom2015.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
 • ผู้ ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวด นั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) เช่น ระบุอำเภอ จังหวัด ฯลฯ ชื่อของภาพให้ถูกต้องครบถ้วน และเขียนอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม และต้องเป็นภาพถ่ายจากการถ่ายที่ได้ไฟล์จากกล้องเพียงไฟล์เดียว
 • ผู้ ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 20 ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล
 • ผู้ ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับหลังการปรับแต่งแล้วใน ความละเอียดสูงไว้ ในกรณีจะต้องนำภาพถ่ายนั้นไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 • ไฟล์ ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดยกระทรวงวัฒนธรรม มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรม รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถ่ายไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หาก กระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์จะใช้ภาพใด กระทรวงวัฒนธรรมจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวง วัฒนธรรมมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศทุกประเภท
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มี สิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
 • ภาพถ่ายและข้อ ความที่มีเนื้อหาไม่สมควร เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดภาพถ่ายกระทรวงวัฒนธรรมมีสิทธิ์ลบข้อมูลนั้น ทันทีโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบ
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
 • หมดเขตส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 18.00 น.
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ 5 กันยายน 2558

รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จำนวน ๕ รางวัล ประเภทละ ๑ ถ้วย
 • รางวัลรองชนะอันดับ ๑ ถ้วยนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ รางวัล ประเภทละ ๑ ถ้วย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรองนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ รางวัล ประเภทละ ๑ ถ้วย
 • รางวัลชมเชย ถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๕ รางวัล ประเภทละ ๑ ถ้วย

ภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการในจำนวน ๑,๐๐๐ ภาพ จะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bikeformom2015.m-culture.go.th/

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด