มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการปรับภูมิทัศน์ ๓๙ หน่วยงานภายในเกาะเมืองมรดกโลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการปรับภูมิทัศน์ ๓๙ หน่วยงานภายในเกาะเมืองมรดกโลก

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:45 น.

 อ่าน 1,833

วันที่ (๒๙ ก.ย.๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนราชการหน่วยงานราชการตามโครงการปรับภูมิทัศน์ ๓๙  หน่วยราชการในเขตเกาะเมืองมรดกโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เพื่อวัตถุประสงค์ได้พัฒนาส่วนราชการส่วนราชการหน่วยงานภายในเกาะเมืองมรดกโลกได้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นเมืองน่าอยู่ หนว่ยงานที่น่ามอง ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะ ๑๕ จัดระเบียบลดปัญหา อยธุยาปลอดภัยน่าอยู่ (Cluster & Agenda) และตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๙๘๒/๒๕๕๘ ลง๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อมอบรางวัลส่วนราชการหน่วยงานที่ทำการปรับภูมิทศัน์ภายในเมืองมรดกโลกดำเนินแล้วเสร็จ เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏผลดังนี้
 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมภ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ สำนักงานไปรษณีเขต ๑
- รางวัลรองอันดับสุดท้าย ได้แก่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
 

     


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด