มอบรางวัลหน่วยงานให้บริการดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบรางวัลหน่วยงานให้บริการดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:00 น.

 อ่าน 2,365

วันนี้ (29 ก.ย.58) เวลา 09.30 น. การประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการ มอบรางวัลหน่วยงานให้บริการดีเด่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จังหวัดได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการให้บริการเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งหน่วยงานบริการต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 7 หน่วยงานบริการ ได้แก่ 1. งานบริการผู้ป่วยนอก        2. งานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร 3. งานการถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร  4. งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 5. งานบริการจัดหางาน  6. งานประกันสังคม และ 7.งานฝ่ายทะเบียนรถ (ต่อภาษี)  โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ หน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานบริการเพื่อลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานให้บริการทั้ง 16 อำเภอ  จำนวน 7 งานบริการ  ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่           1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ 4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ ประกอบการพิจารณาการให้รางวัล และจัดลำดับหน่วยงานบริการที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับ เพื่อมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานบริการ  ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานบริการเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลสรุปหน่วยงานที่ได้รับรางวัล  ดังนี้

        รางวัลระดับดีเด่น  1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ  ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทงานประกันสังคม ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.60

        รางวัลระดับดีมาก  1 รางวัล  ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอภาชี ประเภทงานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.34

        รางวัลระดับดี 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงพยาบาลเสนา ประเภทงานบริการผู้ป่วยนอก  ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.95

        รางวัลระดับชมเชย  2  รางวัล ๆ ละ  2, 000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ   ได้แก่  
- สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม       ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.77  
- สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประเภทงานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร   ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  90.38


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด