ครม. เห็นชอบ...เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม. เห็นชอบ...เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:42 น.

 อ่าน 3,435

                    เมื่อวันอังคารที่   26 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเสนอ ให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาวกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปีนางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน ที่มีเป็นจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถปราบปราบจับกุมและผลักดันส่งกลับได้ทั้งหมด ประกอบกับนายจ้างผู้ประกอบการมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ ล่างเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว (กบร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจร ประศาสน์)เป็นประธาน จึงได้เสนอให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานอยู่ใน ประเทศไทยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ และได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมาตรการในครั้งนี้เพื่อ ต้องการทราบจำนวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทยซึ่งคาดกันว่ามีอยู่ประมาณ 2,000,000 คน เป็นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้งประชาคมทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าว ซึ่งในระยะต่อไปจะได้ให้ทุกหน่วยงาน หารือกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง   ก่อนเริ่มดำเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2554

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด