สปส.คุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สปส.คุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:23 น.

 อ่าน 2,936
                                                              ข่าวที่    8 / 2554
 
 
เรื่อง สปส.คุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต
 
              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้สิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วย
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้อง
เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีหน้าที่การทำงานของไตเสียไปอย่างถาวรเกินกว่าร้อยละ 95 โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลเลือด ผลปัสสาวะและขนาดของไต
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
 
ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้               
 
ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนด้วยการบำบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบด้วย
 
              1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้สิทธิในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท / ครั้ง และ
 
ไม่เกิน 4,500 บาท / สัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท) และจ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการ
 
ฟอกเลือดเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท / ราย ระยะเวลา 2 ปี
 
              2. การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรให้สิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และ
 
จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะ
 
เวลา 2 ปี
 
              3. การปลูกถ่ายไตให้สิทธิในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและการรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีพ
 
(ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยรายละ 3 ล้านบาท)
 
              ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดย
การบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีหน้าที่การทำงานของไตเสียไปอย่างถาวร
เกินกว่าร้อยละ 95 โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลเลือด ผลปัสสาวะและขนาดของไต
ยกเว้นกรณีปลูกถ่ายไตต้องไม่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาก่อนการเป็นผู้ประกันตน คราวที่
ยื่นขอใช้สิทธิ ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติสิทธิฯ แต่ละครั้งเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมายก่อนทุกราย
โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ
 
              มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่
ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th/ayutthaya/
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด