ฐานนิทรรศการโลกไอซี ที ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคล ทั่วไปเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฐานนิทรรศการโลกไอซี ที ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคล ทั่วไปเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:29 น.

 อ่าน 4,191

ฐานนิทรรศการโลกไอซี ที  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคล ทั่วไปเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 ในไตรมาส 3-4  จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 20 คน ดังนี้

1. หลักสูตร Adobe Photoshop CS2 รุ่นที่ 1 วันที่ 10–11 กรกฎาคม 2553

2. หลักสูตร Adobe Photoshop CS2 รุ่นที่ 2 วันที่ 20–21 กรกฎาคม 2553

3. หลักสูตร Adobe Illustrator CS2  รุ่นที่ 1 วันที่    7–8  สิงหาคม 2553

4. หลักสูตร Adobe Illustrator CS2  รุ่นที่ 2 วันที่ 25–26  สิงหาคม 2553

5. หลักสูตร Microsoft PowerPoint  รุ่นที่ 1 วันที่ 11–12 กันยายน 2553

โดยมี นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ ครู คศ.2 นางสาววันชนก รักษาจิตร์  นักวิชาการศึกษา  และ ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  งาเจือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร   เสียค่าลงทะเบียนพร้อมวัสดุและเอกสาร จำนวน 200 บาท  ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร  พร้อมหลักฐานได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค่าใช้จ่าย     ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารและอุปกรณ์  200  บาท
การสมัครเข้ารับการอบรม
1. สมัครได้ด้วยตนเองทุกวัน ในเวลาราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัคร แนบหลักฐาน จ่าหน้าซองจดหมายถึง ……
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ  ตำบลไผ่ลิง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
3. รับสมัคร รุ่นละ 20 คน เท่านั้น
4. แต่ละหลักสูตร รับสมัครถึงวันก่อนการอบรม หรือจนกว่าจะเต็ม
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครอบรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1   ฉบับ
สิ่งที่ได้รับหลังจากอบรมเสร็จสิ้น
1. วุฒิบัตร
2. บัตรสมาชิก ชมรม “  เรารัก ICT ”
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรม  “  เรารัก ICT ”
1. ยืมหนังสือและ CD / CD-ROM  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ได้รับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีสิทธิได้รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ก่อนบุคคลทั่วไป
 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด