การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:49 น.

 อ่าน 1,885

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

     การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อาจก่อให้เกิดผลกระบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอย่าง ชัดเจน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความ ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไว้ภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 11 ประการ ดังนี้
 
1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues)
2) การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน (Transboundary Environmental Pollution)
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (Environmental Education)
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound Technology-EST)
5) ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตในเขตเมือง และชุมชนของประชาคมอาเซียน (Environmentally Sustainable Cities)
6) การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Harmonization of Environmental and Database)
7) การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Coastal & Marine Environment)
8) ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืน (Natural Resources & Biodiversity)
9) ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด (Freshwater Resource)
10) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ (Climate change)
11) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forestry)
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด