รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 9 ณ สปป.ลาวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 9 ณ สปป.ลาว

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:15 น.

 อ่าน 677

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 9 ณ สปป.ลาว

      นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 (9th AMRDPE) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

       รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ "4Ps for the Post – 2015 Sustainable Development in ASEAN” เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

     โดยกล่าวว่า ประชาคมอาเซียนได้ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและการพัฒนาชนบทของภูมิภาคแห่งนี้ และยังคงตั้งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนของอาเซียน ระหว่างปี 2559 – 2564 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนอันเป็นวาระการพัฒนาในระดับโลก

     สำหรับไทยประสบความสำเร็จในการลดความยากจน เห็นได้จากจำนวนคนจนที่ลดลงจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 10.5 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันยังคงเป็น "ความท้าทาย” ที่สำคัญ เนื่องจากความไม่สมดุลในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างกระบวนการยุติธรรม สร้างความสัมพันธ์ระดับชุมชน และเยียวยาแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนให้กับประชาชน

     การพัฒนาหลังปี 2558 "การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายถึงความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง "ภาครัฐ” "เอกชน” "ภาคประชาชน” ตามแนวทาง 4P (Public-Private-People Partnerships) จะเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และเปลี่ยนผ่านประเทศ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือตามแนวทาง 4P จะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประเทศในอาเซียนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเท่าเทียมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

    ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการออกแถลงการณ์ร่วม เกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้งานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint 2009 – 2015) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและ ขจัดความยากจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ที่มา : thaigov.go.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด