ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบผู้ว่า

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:44 น.

 อ่าน 0

 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่
รายนาม
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
เจ้าพระยาชัยวิชิตสิทธิสงคราม

ในรัชกาลที่ ๑

พระยาชัยวิชิตสิทธิสาตรามหาประเทศราชสุรชาติเสนาบดี

ในรัชกาลที่ ๓

พระยามหาสิริธรรมพโลปถัมภ์เทพทราวดีศรีรัตนธาดามหาปเทศาธิบดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุ

ในรัชกาลที่ ๔

พระยาสีหราชฤทธิไกรยุตินัเนติธรรมธาดามหาปเทศาธิบดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุ ในรัชกาลที่ ๔
พระยาชัยวิชิตสิทธิศักดามหานคราธิการ

ในรัชกาลที่ ๔

พระยาชัยวิชิตสิทธิสาตรามหาปเทศาธิบดี (สิงห์โต)

ในรัชกาลที่ ๕

พระยาเพชรชฎา (นาค ณ ป้องเพชร)ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น พระยาชัยวิชิตสิทธิศักดา
มหานคราธิการ พ.ศ. 2440

ในรัชกาลที่ ๕

หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (พร เดชะคุปต์) ภายหลังเลื่อนเป็นพระอนุรักษ์ภูเบศร์ และ
พระยาโบราณบุรานุรักษ์ ตามลำดับ

ในรัชกาลที่ ๕ 

พระยาพิทักษ์เทพธานี (ชุ่ม อรรถจินดา)

รัชกาลต่อ ๆ มา

๑๐
หม่อมอมรวงษ์วิจิตร คเนจร

รัชกาลต่อ ๆ มา

๑๑
พระยาอมรฤทธิธำรง (ฉี่ บุญนาค)

พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๕

๑๒
หลวงพิทักษ์ฤทธิรงค์ (บุญ บุญอารักษ์)

พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๕๕

๑๓
พระพิทักษ์เทพธานี (พร พิมพะสุต)

พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๙

๑๔
พระพิทักษ์เทพธานี (ปุ่น อาสนจินดา)

พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๒

๑๕
พระยาอมรฤทธิธำรง (บุญชู บุญนาค)

พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๖๕

๑๖
พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประภา)

พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๕

๑๗
พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต)

พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๘

๑๘

พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประภา) ครั้งที่ 2

พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๒

๑๙

พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)

พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๔

๒๐

พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิชูโต)

พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๖

๒๑

พระณรงค์ฤทธิ์ (ชาย ดิฐานนท์)

พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๗๙

๒๒

พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเนจร)

พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๒

๒๓

หลวงบริหารชนบท (ส่าน สีหไตรย์)

พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๔

๒๔

หลวงประสิทธิบุรีรักษ์ (ประยงค์ สุขะปิยังคุ)

พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๙

๒๕

ขุนปฐมประชากร (สมบูรณ์ จันทรประทีป)

พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๐

๒๖

พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุญนาค)

พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๕

๒๗

นายถนอม วิบูลษ์มงคล

พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๕

๒๘

ขุนธรรมรัฐูธุราทร (ธรรมรัตน์ โรจนสุนทร)

พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๖

๒๙

นายเกียรติ ธนกุล

พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗

๓๐

นายสง่า ศุขรัตน์

พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๔๙๘

๓๑

นายสุทัศน์ สิริสวย

๕ สิงหาคม ๒๔๙๘ – พ.ศ.๒๕๐๒

๓๒

พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ –พ.ศ. ๒๕๑๐

๓๓

นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ - พ.ศ. ๒๕๑๔

๓๔

นายวรวิทย์ รังสิโยทัย

๓ ตุลาคม ๒๕๑๔ – พ.ศ. ๒๕๑๖

๓๕

ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์

๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ - พ.ศ. ๒๕๑๗

๓๖

นายวิทยา เกษรเสาวภาค

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ – พ.ศ. ๒๕๑๙

๓๗

นายสมพร ธนสถิตย์

๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๒๐

๓๘

นายวิเชียร เวชสวรรค์

๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ – พ.ศ. ๒๕๒๑

๓๙

นายสุชาติ พัววิไล

๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ - พ.ศ. ๒๕๒๓

๔๐

นายฉลอง วงษา

๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๒๔

๔๑

ร.ต.กิติ ประทุมแก้ว

๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ – พ.ศ. ๒๕๒๙

๔๒

นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ

๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๔

๔๓

นายปรีดี ตันติพงศ์

๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๗

๔๔

นายบรรจง กันตวิรุฒ

๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๕

ศาสตราจารย์พิเศษ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๖

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์

๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๔๕

๔๗
นายสุรพล  กาญจนะจิตรา ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
๔๘
นายสมศักดิ์  แก้วสุทธิ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
๔๙
นายสมชาย   ชุ่มรัตน์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๕๐
นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๕๑
นายปรีชา   กมลบุตร
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๕๒
นายวิทยา  ผิวผ่อง
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๕๒ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔๓ นายประยูร   รัตนเสนีย์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

 
comments powered by Disqus