ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำขวัญจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:37 น.

 อ่าน 0

คำขวัญประจำจังหวัด
ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ    เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา
คำขวัญนี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2533
   
" ราชธานีเก่า "
หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ในนามว่า " กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลก
  ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ ” หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ กรุงศรีอยุธยา ” ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
  การต่างประเทศ ยาวนานถึง  417 ปี  โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครอง 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์
   
" อู่ข้าวอู่น้ำ "
หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
  การเพาะปลูกและยังมีแม่น้ำไหลผ่าน   4  สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี  แม่น้ำน้อย  ทำให้เหมาะแก่การเกษตร
  กรรม การประมงและการค้าขาย
   
" เลิศล้ำกานท์กวี "
หมายถึง   ในสมัยกรุงศรีอยุธยามียุคทองของวรรณคดี   คือ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกอรป
  ด้วยกวีเอกที่มีความสามารถล้ำเลิศ  เช่น สมเด็จพระนารายณ์ พระมหาราชคร ูศรีปราชญ์ เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) พระโหราธิบดี
  วรรณคดีที่สำคัญ เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ โครงกำศรวลศรีปราชญ์  ภาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง  จินดามณี มหาชาติคำหลวง
   
" คนดีศรีอยุธยา "
หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยากอรปด้วยคนดีมีความสามารถทุกยุคทุกสมัยตลอดมา แม้เมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงให้แก่พม่า
  ถึง  2 ครั้ง  แต่ก็ยังสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้  ก็ด้วยเหตุเพราะมีคนดีที่มีความสามารถนั่นเอง จนมีคำกล่าวมาแต่เดิมว่า
  “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี "
   
คติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   "รวมพลัง เกิดพลัง" UNITE FOR MIGHT
   
   คติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มาจากสุภาษิตที่ว่า พลฺ สงฺ ฆสฺส  สามัคคี  ซึ่งหมายถึง ความสามัคคีในหมู่คณะย่อมยังความ
สำเร็จมาให้  สามัคคีย่อมเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเพราะการร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกัน ทำในสิ่งที่ดีงามย่อมทำให้ผลงานได้สำเร็จลุล่วงไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์ 
ชนชาติไทยเป็นผู้มีความสามัคคี กลมเกลียวกันมาช้านานได้ร่วมกันต่อสู้ศัตรูเพื่อความเป็นเอกราชของชาติตลอดมาทุกสมัยที่ประเทศไทยเข้าที่คับขันถูกข้าศึก
มารุกรานคนไทยต้องรวมกำลังเข้าต่อสู้ป้องกันประเทศชาติไว้ได้ทุกครั้งโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในการรวบรวมกำลังออกต่อสู้ขับไล่ศัตรูออกไปจาก
ผืนแผ่นดินไทย สามัคคีจึงเป็นคุณธรรมประจำชาติหากชาติใดประเทศใดไร้ความ สามัคคี  บ้านเมืองก็ย่อมถึงซึ่งความพินาศล่มจมดังที่เคยปรากฏในประวัติ
ศาสตร์ชาติไทยมาแล้ว ขอให้ชาวไทย โปรดจำคติธรรมประจำจังหวัดไว้ให้มั่น  อยุธยาจะมั่นคงแข็งแกร่งตลอดกาล
 

 

 
comments powered by Disqus