๑-๑๙ ธ.ค.นี้ ขอเชิญเยาวชนจิตอาสาส่งโครงการเพื่อรับเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทไปพลิกฟื้นชุมชนที่ประสบอุทกภัยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑-๑๙ ธ.ค.นี้ ขอเชิญเยาวชนจิตอาสาส่งโครงการเพื่อรับเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทไปพลิกฟื้นชุมชนที่ประสบอุทกภัย

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:17 น.

 อ่าน 36,584

โครงการเยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย

 

banner.jpg 
ความเป็นมา  

ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยของประเทศไทย  “เยาวชนคนรุ่นใหม่” ได้ออกมาร่วม “อาสา” ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคี ซึ่งเล็งเห็นถึงพลัง ศักยภาพของเยาวชน และความสำคัญต่อการส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม จึงได้ดำเนินโครงการ  “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”  ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอาสา ได้นำศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง ไปช่วยฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง เข้าไปมีส่วนร่วมฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย
 • เพื่อกระตุ้น-หนุนเสริมให้ ชุมชนประสบอุทกภัย ได้ริเริ่ม ร่วมกันคิด ร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน โดยมีอาสาสมัคร จากภายนอกมาร่วมเป็น “กองหนุน” ให้การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนสำเร็จ

 กลุ่มเป้าหมาย 

 • กลุ่มเป้าหมายหลัก   กลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 10 กลุ่ม
 • กลุ่มเป้าหมายรอง ชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง นครสวรรค์   10 ชุมชน 

 วิธีการดำเนินงาน

 1. เปิดรับโครงการฟื้นฟูชุมชนประสบภัยของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ผ่านทางเว็บไซต์ www.okkid.net และสื่อมวลชน และเว็บไซต์ต่างๆ 
 2. ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการ ทางเว็บไซต์ www.okkid.net
 3. จัดเวทีรวมพลังกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือก  10 โครงการ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา และชุมชน  ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
 4. จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ ของเยาวชนจิตอาสาและชุมชน จาก10 โครงการ
 5. สื่อสารสร้างการรับรู้ให้สังคมไทยเห็นศักยภาพของเยาวชน และเห็นตัวอย่างโครงการฟื้นฟูชุมชนของอาสาสมัคร ที่มีส่วนเสริมสร้างเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 
 1. เป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ดำเนินการโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกับชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และนครสวรรค์
 2. เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความต้องการของชุมชน โดยมีแกนนำ/ผู้นำชุมชน ร่วมรับผิดชอบร่วมดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา
 3. เป็นโครงการที่สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหนุนเสริมให้กิจกรรมนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ 
 4. เป็นโครงการที่มีส่วนเสริมสร้าง-ส่งเสริมให้เกิดกลไกการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง (ไม่ใช่โครงการในรูปแบบการสงเคราะห์ หรือ คนนอกไปทำให้ชุมชน)
 5. งบประมาณดำเนินโครงการ ไม่เกิน 50,000 บาท
 6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง 24  ธันวาคม 2554 – 17 กุมภาพันธ์ 2555
 7. กลุ่มเยาวชนผู้เสนอโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวทีรวมพลัง และเวทีสรุปบทเรียนโครงการได้ (ผู้แทนกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน)

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. กลุ่มเยาวชนจิตอาสา มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบา-บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนผู้ประสบภัย อีกทั้งได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน
 2. กิจกรรมฟื้นฟูฯ ช่วยบรรเทา-แก้ไข ความเดือดร้อนของชุมชนประสบภัย และช่วยให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

  ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการ : 25 พฤศจิกายน 2554 - 20 กุมภาพันธ์ 2555

- เปิดรับ และคัดเลือกโครงการ 1 สัปดาห์ (1 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2554)
- ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือก (วันที่ 21 ธันวาคม 2554)
- จัดเวทีรวมพลังเยาวชนจิตอาสาฟื้นฟูชุมประสบอุทกภัย (24 ธันวาคม 2554)
- ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูร่วมกับชุมชน  (ระหว่าง 24 ธันวาคม 2554 – 17 ก.พ. 2555)
- จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ (25 กุมภาพันธ์ 2555)

 องค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ 

- มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   
- คณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส วุฒิสภา
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- รายละเอียดโครงการ .pdf | .ppt
-
แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ info@scbf.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-937-9901-7 คุณกิตติรัตน์ / คุณสมเกียรติ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด