เชิญร่วมงานวันเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำดำหัวพ่อเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมงานวันเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำดำหัวพ่อเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:22 น.

 อ่าน 4,582

         จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดงานวันเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต  ศรีลังกา เนปาล และภูฏาน ประจำประเทศไทย มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

          ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐  น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
         
      ๑. ร่วมขบวนแห่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของทั้ง ๑๖ อำเภอรอบเกาะเมือง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.  
      ๒. ร่วมสนุกกับขบวนกลองยาว ร่ายรำกันอย่างสนุกสนาน บริเวณลานริมท่าเรือและเล่นสาดน้ำสงกรานต์
      ๓. ขบวนช้างอย่างยิ่งใหญ่
      ๔. การสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมือง 
      ๕. ประกวดการก่อเจดีย์ทรายที่สูงกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร  
      ๖. การประกวดหนูน้อยโก๊ะแกละ  
      ๗. การแสดงดนตรีไทย อังกะลุง 
      ๘. ร่วมชมภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๑๐ ภาพ ที่ศิลปินได้บรรจงวาดภาพไว้อย่างสวยงาม
      ๙. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการแสดง แสง เสียง เกี่ยวกับประวัติ วันเทศกาลสงกรานต์ ชุด “อยุธยา มหาสงกรานต์”
      
        ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในจังหวัด โดยหัวหน้าส่วนราชการเข้ารดน้ำขอพรและจัดของขวัญไปมอบแด่ผู้สูงอายุอายุ ๙๙ ปีขึ้นไป ใน ๑๖ อำเภอของจังหวัดอีกด้วย 

---------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
การจัดงาน วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัว  ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

              ---------------------------------

เวลา  ๑๑.๔๕ น.   - รถขบวนแห่องค์พระจำลองพระเกจิดังประจำอำเภอ ๑๖อำเภอ          

                             พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

เวลา  ๑๒.๐๐ น.    - รถขบวนแห่องค์พระฯ เคลื่อนออกจากบริเวณหน้าศาลากลาง

                             จังหวัด (หลังเก่า) ไปตามเส้นทางรอบเกาะเมือง

เวลา  ๑๔.๐๐ น.    -  รถขบวนแห่องค์พระฯ เคลื่อนถึงอนุสรณ์สถานฯ (ทุ่นหันตรา)
                           -  อำเภอ ๑๖ อำเภอ จัดเรียงริ้วขบวน และเคลื่อนรถขบวนแห่

                              ไปยังบริเวณที่ประกอบพิธี  สรงน้ำพระฯ (หน้าองค์พระประธานฯ) 

                              และอัญเชิญองค์พระฯ ขึ้นวาง ณ จุดที่ตั้งลานพิธีฯ ที่จัดเตรียมไว้

เวลา ๑๔.๓๐ น.    - เริ่มกิจกรรมแข่งขันก่อเจดีย์ทราย - หนูน้อยโก๊ะ แกละ จุก เปีย

                           - ชมสถานที่สำคัญภายในบริเวณอนุสรณ์สถานฯ 

                            และเยี่ยมชมศูนย์ผ้าขาวม้าฯ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

                            OTOP ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาเซียน  ร่วมชมการก่อ

                            เจดีย์ทราย - หนูน้อยโก๊ะ แกละ จุก เปีย และการจัดแสดงว่าวรูป

                            แบบต่าง ๆ    

เวลา ๑๕.๓๐  น.   - ชมการแสดงดนตรีไทยของชุมชนวัดฉัตรทอง คณะชาญชัย

                             ดำรงศิลป์ ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกา

เวลา ๑๖.๔๐ น.    - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา,เอกอัครราชทูตฯ 

                            ภูฏาน,  เอกอัครราชทูตฯเนปาล พร้อมคณะและสมาชิกสภาผู้แทน

                            ราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน,  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

                            พระนครศรีอยุธยา, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ

                            แขกผู้มีเกียรติ เดินทางถึงบริเวณอาคารเรือนไทย อนุสรณ์สถานฯ 

                            (ทุ่งหันตรา)

เวลา  ๑๖.๕๐ น.   - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ,เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา,เอกอัครราชทูตฯ 

                            ภูฏาน , เอกอัครราชทูตฯ  เนปาล  และคณะขึ้นขบวนช้างไปยัง

                            บริเวณประกอบพิธีสรงน้ำพระฯ 

เวลา ๑๖.๕๐ น.   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน,  

                           สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี

                           ว่าการกระทรวงคมนาคม และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางโดยรถรางถึง

                           บริเวณ หน้าองค์พระประธานฯ

เวลา ๑๖.๕๐ น.  - ผู้สูงอายุ พร้อมกัน ณ ศาลาเรือนไทยบริเวณท่าน้ำ เตรียมเข้าสู่

                           พิธีการรดน้ำดำหัวและให้พรของจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖

เวลา ๑๗.๐๐ น.   - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา, เอกอัคร

                            ราชทูตฯ ภูฏาน, เอกอัครราชทูตฯ เนปาล พร้อมคณะ เดิน

                            ทางถึงบริเวณหน้าองค์พระประธานฯ และลงจากหลังช้าง
                       -  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เรียนเชิญ เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา, 

                           เอกอัครราชทูตฯ ภูฏาน, เอกอัครราชทูตฯ เนปาล, สมาชิก

                           สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน, สมาชิก

                          วุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

                          กระทรวงคมนาคม และแขกผู้มีเกียรติ ทำการสรงน้ำพระพุทธรูปและ

                           พระเกจิฯ 

                      - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา, เอกอัครราชทูตฯ 

                        ภูฏาน, เอกอัครราชทูตฯ เนปาล, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

                        พระนครศรีอยุธยาทุกท่าน,  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด,

                        ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและแขกผู้มีเกียรติ เดินทาง

                        ไปยังศาลาไทยริมน้ำ เพื่อเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว 

                      - เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา, เอกอัครราชทูตฯ ภูฏาน, เอกอัครราชทูตฯ 

                        เนปาล,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดทุกท่าน,  สมาชิกวุฒิสภา

                        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

                     และแขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่เพื่อประกอบพิธีการรดน้ำดำหัวและให้พร 

                     แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ 

                     ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                     สมาชิกสมาคม สโมสร  มูลนิธิ ชมรม และประชาชน

                  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายทวี นริสศิริกุล) กล่าววัตถุประสงค์การจัด 

                      งานและกล่าวขอพร
                    - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ
                    - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, ปลัดจังหวัดฯ นายก

                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  เริ่มพิธีการรดน้ำดำหัวเพื่อขอพร จาก เอก

                    อัครราชทูตฯ ศรีลังกา, เอกอัครราชทูตฯภูฏาน, เอกอัครราชทูตฯเนปาล,  

                    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน, สมาชิก

                    วุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

                    คมนาคม และแขกผู้มีเกียรติ และผู้สูงอายุ ตามลำดับ
                  - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, ปลัดจังหวัดฯ นายก

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าประจำที่เพื่อประกอบพิธีการรดน้ำดำหัว

                    และให้พร แก่  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้า

                    หน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม 

                    และประชาชน

เวลา ๑๘.๔๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ,  เอกอัครราชทูตฯ ศรีลังกา,  เอกอัครราชทูตฯ 

                             ภูฏาน,  เอกอัครราชทูตฯ  เนปาล,  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                             จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน,  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

                           พระนครศรีอยุธยา, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ

                            แขกผู้มีเกียรติ  เดินทางไปยังบริเวณหอนาฬิกา 
                         - รับมอบภาพพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

                            ราชินีนาถ จาก  ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ 
                        - มอบรางวัลการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย และหนูน้อยโก๊ะ แกละ 

                          จุก เปีย ให้กับผู้ชนะรางวัล

เวลา ๑๙.๐๐ น.     - ชมการแสดง แสง-เสียง ชุด “อยุธยา มหาสงกรานต์” ณ บริเวณ

                             หน้าองค์พระประธานฯ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ

เวลา ๒๐.๐๐ น.     - เสร็จสิ้นการแสดง และเดินทางกลับ

--------------------------------------------------------------------------

การแต่งกาย :  เสื้อดอกโสน  เสื้อผ้าขาวม้า  เสื้อลายดอก
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด