ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:11 น.

 อ่าน 1,798
 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

วัตถุ ประสงค์หลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คือ การส่งเสริม รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานความ ร่วมมือด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน เพราะหากประเทศสมาชิกทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าว

 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต้องการให้ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาค่านิยมและรรทัดฐานร่วมกันบนหลักการสำคัญที่ยึดมั่นควบคู่กันไป คือ การไม่แทรกแซกกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคม เช่น การเคารพหลักการสิทธืมนุษยชน ความโปร่งใส การมีประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมในอาเซียน
 
โดย มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ยังต้องการให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมมิติต่างๆเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน โดยเฉพาะการรับมือ
กับความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ โรคระบาด การก่อการร้าย ปัญหาโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน ฯลฯ
 
นอก จากนี้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังมีเป้าหมายที่จะให้ภูมิภาคพลวัต มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอืนๆ ภาย นอกภูมิภาค โดยเน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาคมและประชาชนอาเซียน ซึ่งความท้าทายสำคัญประการหนึ่ง
ของประชาคม คือ การรักษากการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาค
 
 
โดย : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 11 มีนาคม 2558

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด