ป.ป.ส. พร้อมรับอาเซียน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ป.ป.ส. พร้อมรับอาเซียน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 07:49 น.

 อ่าน 1,976
ป.ป.ส. พร้อมรับอาเซียน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน
      นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายา เสพติดอาเซียน ภายใต้ ASEAN-NARCO (The ASEAN +3 Workshop on Drug Monitoring Network of the ASEAN-NARCO) ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ การประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งผู้แทน UNODC สำนักงานเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการจากเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
 
         นาย เพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) หรือ ASEAN-NARCO ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การประเมินสถานการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเครือข่าย โดยกำหนดแผนการพัฒนาไว้ 3 ระยะ ได้แก่

         ระยะที่ 1 แสวงหาข้อตกลงร่วมกัน : เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเห็นประโยชน์จากระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายา เสพติด และเห็นพ้องร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายและร่วมกันกำหนดกรอบข้อมูลที่จะจัดทำ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจัดทำ ASEAN Drug Report และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Work Plan) เพื่อก้าวสู่การพัฒนาฯ 

          ระยะที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ : เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดแนวทางการเชื่อมข้อมูลยาเสพติด ทั้งระบบกลไก ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดตัวบุคลากรในการประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
         ระยะที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด : พัฒนาข้อมูล ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมถึงการจัดตั้ง Center of Excellent เพื่อการตรวจพิสูจน์สารเสพติดและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน

 
       เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลยาเสพติด จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในการสืบสวน สอบสวน จนนำไปสู่การจับกุมนักค้ายาเสพติด ข่ายงานการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และการขยายผลเพื่ออายัดทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นข้อมูลบ่งชี้แหล่งผลิตยาเสพติดเพื่อขจัดต้นตอของปัญหา นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Work Plan) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน
 
โดย : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด