ไทย-ญี่ปุ่นหารือความร่วมมือด้านการเกษตร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย-ญี่ปุ่นหารือความร่วมมือด้านการเกษตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:12 น.

 อ่าน 2,357
 ไทย-ญี่ปุ่นหารือความร่วมมือด้านการเกษตร
 
      นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายฮิซาโอะ ฮาริฮารา Vice-Minister for International Affairs กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ว่า ญี่ปุ่นให้ความสำคัญภาคการเกษตรกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ผ่านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งควรจะต้องมีความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ JTEPA ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งตลาดอาเซียนและเอเชียตะวันออก

      นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ถือเป็นสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ จึงต้องการให้มีการสนับสนุนด้วยกัน 4 เรื่องหลัก ได้แก่
      1) การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงานที่จะส่งเกษตรกรไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นการทำธุรกิจภาคเกษตรขององค์กรเกษตรกร ด้านความปลอดภัยอาหาร และเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
     2) ความร่วมมือด้านสหกรณ์และเครือข่ายเกษตรกรไทย-ญี่ปุ่น และเชื่อมโยงการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน การขยายตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน เช่น พัฒนาการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น และการกระจายสินค้า
 
     3) การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของไทยกับหน่วยงานญี่ปุ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น เช่น ด้านการจัดการชลประทาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ
 
   4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างกัน รวมทั้งนโยบาย Food Value chain ของญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ญี่ปุ่นผ่านการเพิ่มมูลค่าในระบบห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก และผู้บริโภค ถือเป็นนโยบายที่น่าสนใจ ซึ่งน่าจะมีการดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป
 
     ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 3 ของไทย รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในปี 2557 จำนวน 169,392 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกไปญี่ปุ่น 158,868 ล้านบาท การนำเข้า 10,524 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า จำนวน 148,343 ล้านบาท โดยมีสินค้าเกษตรส่งออกไปญี่ปุ่นที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป น้ำตาลทรายดิบ กุ้งขาวแวนนาไม ยางธรรมชาติ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด