การแก้ไขปัญหา กรณี กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะของเทศบาลตำบลบางไทรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแก้ไขปัญหา กรณี กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะของเทศบาลตำบลบางไทร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18:30 น.

 อ่าน 26,384

                 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะของเทศบาลตำบลบางไทร จึงขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

                   เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบ่อขยะ เพื่อติดตามความคืบหน้าในจัดการขยะมูลฝอย และกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

                 ๑.) ให้ทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะ

                 ๒.) ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานคัดแยกขยะในสถานประกอบการ

                 ๓.) ให้ทำคันดินรอบบ่อขยะ

                 ๔.) ให้มีการปลูกต้นไม้รอบบ่อขยะ

                 ๕.) ให้มีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

                 ๖.) ให้ดำเนินการฝังกลบขยะทุกวันไม่ให้ตกค้าง หรือตกค้างอย่างน้อย ๑๐ % ของปริมาณ/วัน

                 ๗.) ให้มีการจัดการน้ำของบ่อขยะไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก และรวบรวมไปบำบัดอย่างถูกต้อง

                 ๘.) ให้จัดทำระบบป้องกันปัญหา กลิ่น การปลิวของขยะมูลฝอย

                 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อำเภอบางไทร เชิญผู้ประกอบการบ่อขยะ หจก.บางไทรรีไซเคิล อปท./เอกชน ผู้ที่นำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะ ผู้ดำเนินการคัดแยกขยะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว จึงจัดทำข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้                                     

                 ๑.) “ผู้ดำเนินงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย” ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

                 ๒.) จัดทำแผน ห้วงเวลา และเส้นทางวิ่งมายังบ่อขยะส่งให้กับ “เจ้าของบ่อขยะ” ทุกวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ตรวจความเรียบร้อยของรถก่อนออกจากบ่อ และฉีดพ่นน้ำยาดับกลิ่นทุกครั้งหลังจากทิ้งขยะ

                 ๓.) กรณี“ผู้ดำเนินงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย”ไม่ดำเนินการตามข้อตกลง “เจ้าของบ่อขยะ” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ตลอดจนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป     

                 ๔.) อำเภอบางไทรให้เจ้าของบ่อขยะ ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้คัดแยก เทศบาลตำบลบางไทร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร เพื่อเป็นหลักฐานในการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามกฎหมาย

                 ๕.) การแก้ไขปัญหากลิ่นขยะ จังหวัดฯ ขอความร่วมมือทหารประจำท้องที่ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามปัญหาในรอบรัศมีห่างจากบ่อขยะประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร

                 สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการบ่อขยะดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงแจ้งอำเภอบางไทรในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ กำกับดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการ ดังนี้

                 ๑.) เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมและติดตามความก้าวหน้าและมีความเห็นแจ้งให้ท้องถิ่นฯ

                 ๒.) ก่อนต่อใบอนุญาต ให้ท้องถิ่นฯ นำความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา

                 ๓.) ให้ท้องถิ่นฯ ผู้ออกใบอนุญาต กำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ชัดเจนโดยให้พิจารณาจากความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ Roadmap ที่ผู้ประกอบการเสนอ

* หมายเหตุ ภาพประกอบ ตามไฟล์เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด