งดเว้นจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดเว้นจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติ

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:59 น.

 อ่าน 2,909

งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันประมงแห่งชาติ
วันที่ 21 กันยายน 2558

         ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559  อนุมัติให้วันที่  21  กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  ตลอดจนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งต้องการให้เกิดกำลังใจในการประกอบอาชีพประมงและประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการสร้างสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวประมง                  

                   เพื่อให้การดำเนินงานวันประมงแห่งชาติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอความร่วมมืออำเภอฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของวันประมงแห่งชาติ และพร้อมใจกัน
งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด