คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ASEAN: GAP-CC และ Module II: FOR-CCเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ASEAN: GAP-CC และ Module II: FOR-CC

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 1,584

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ASEAN: GAP-CC และ Module II: FOR-CC

(มติครม.16 ก.พ.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่
(1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ
(2) ร่างความตกลงเพื่อการดำเนินการโครงการ ASEAN–German Programme on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), Module II: Forestry and Climate Change (FOR-CC)
 
2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน (Secretary – General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary–General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือความตกลงเพื่อดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น
 
สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ สรุปได้ ดังนี้
1. โครงการ FOR–CC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีการพัฒนาความร่วมมือและการจัดท่าทีร่วมกัน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค การเกษตรและป่าไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1.1 ความร่วมมือด้านป่าไม้ของอาเซียน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือหลายสาขาของอาเซียนด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การเกษตรและป่าไม้สู่ความมั่นคงทางอาหาร (ASEAN Multi–sectoral Framework on Climate Change – AFCC) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางอาหาร การเกษตรและป่าไม้ (Food Agriculture and Forestry Vision FAF 2559-2563) และกลยุทธ์เป็นรายสาขา
 
1.2 ด้านห่วงโซ่ในการผลิตอาหารที่มีศักยภาพในการรองรับผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นด้านการขยายการลงทุนจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคนิคในทุกจุดของห่วงโซ่ด้านการเกษตรและ ป่าไม้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับตัว และบรรเทาผลกระทบ โดยเน้นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนอาเซียนในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเกษตรและการป่าไม้ ตามที่กรอบความร่วมมือที่มีการตกลงกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว
 
เช่น กรอบนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารแบบบูรณาการ (ASEAN Integrated Food Security Framework – AIFS) กรอบความร่วมมืออาเซียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : เกษตรและป่าไม้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ASEAN Framework on Climate Change : Agriculture and Forestry towards Food Security – AFCC) และความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Climate Change Initiative – ACCI) โดยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเกษตรที่ดีเพื่อรองรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
2. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะสนับสนุนงบประมาณให้กับ GIZ เป็นเงินจำนวน 4,800,000 ยูโร ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการของ GIZ รวมถึงการจัดหาบุคลากรซึ่งจะปฏิบัติงานประจำอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ GIZ จะให้การสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้กับโครงการการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการให้ แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนและการสนับสนุนด้านข้อมูล และการจัดการองค์ความรู้ในระดับภูมิภาคเพื่อให้การดำเนินการของโครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์
 
3. สำนักเลขาธิการอาเซียนจะสนับสนุนในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการจัดหาอาคารและสถานที่ทำงาน

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด