ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเ่ช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเ่ช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 1,349

            คาจางแรงงาน 300 บาทเปนคาจางขั้นต่ําสําหรับแรงงานที่จัดอยูในกลุมแรงงานไรฝมือซึ่งอาจเปนปจจัยหลักที่ทําใหแรงงานไรฝมือในอาเซียนเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นทดแทนการขาดแคลนแรงงานไรฝมือของไทย แตการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายวิชาชีพในกรอบอาเซียนไมไดรวมถึงแรงงานไรฝมือ ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวการเคลื่อนยายแรงงานมีผลมาจากอุปสงคและอุปทานของการจางงานในแตละประเทศที่มีความแตกตางกัน และเหตุผล      ดานอื่น ๆ ประกอบ เชน คุณภาพชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน

            การเจรจาเปดเสรีดานการเคลื่อนยายวิชาชีพในกรอบอาเซียนจึงเปนเพียงการลด     อุปสรรคใหกับกลุมบุคลากรและวิชาชีพขั้นสูงที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆเทานั้น
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน