การทำวีซ่าเข้าเมืองมาเลเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทำวีซ่าเข้าเมืองมาเลเซีย

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:55 น.

 อ่าน 1,118

การทำวีซ่าเข้าเมืองมาเลเซีย

ประเทศ ไทยได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ โดยใช้เพียงพาสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่าเพียงประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้า เมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

สำหรับเอกสารการยื่นขอทำวีซ่า กรณีพำนักเกิน 30 วัน

1. หนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเดือนปีที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) (ธุรกิจ)

4. สำเนาหน้าวีซ่าในประเทศไทย

5. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนา

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม หรือทำรายละเอียดในการเดินทาง (Itinerary)

8. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และมือถือ (ของผู้เดินทาง)

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 13 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด