ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:36 น.

 อ่าน 4,842

วันนี้ (31 มี.ค.58) เวลา 09.00 น. พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2558  จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายสุรชัย โชคครรชิตไชย  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
2.นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อำนวยการต้น)
3.นางขวัญฤทัย ภู่สาระ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
4.นายธีรติ สุขสมเนตร เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน โรงพยาบาลเสนา
ข้าราชการทั้ง 4 ราย ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมและนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558  ณ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  และเข้ารับประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ 1 เมษายน 2558  ณ ตึกไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.นายเอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนวัดธรรมจริยา อำเภอวังน้อย
2.นายวันชัย ดนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา
3.นางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.นางประทีป ตัณฑะตะนัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.นางปราณี ปะละน่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.นางเกวลิน ศรีกุลบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.นางสาวสมคิด ไวยมัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด