ลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนได้อย่างไรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนได้อย่างไร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:30 น.

 อ่าน 1,828
ลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนได้อย่างไร
 
       โดย หลัก ๆ การรวมกลุ่มเป็น AEC จะเป็นการผนึกความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันทั้งในเรื่องการค้า การลงทุน ฐานการผลิต ทำให้ต้นทุนการดำเนินการต่ำลงและเพิ่มประโยชน์ในด้านการเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันและการเพิ่มจำนวนประชากรในกลุ่มภูมิภาคให้ขยายตัวมาถึงมีจำนวน ประมาณ 538 ล้านคน คิดเป็น 9% ของประชากร และมีจำนวนประชากรใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ทำให้การบริโภคภายในกลุ่มมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ขณะที่ความน่าสนใจของปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน การเมืองและความมั่นคง รวมทั้งความแตกต่างของคุณลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละประเทศจะยิ่งสามารถสร้าง ให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่น่าดึงดูดของนักลงทุนได้เพิ่มเติม ซึ่งจะเล่าถึงมุมมองของแต่ละประเทศ ดังนี้

                            

       สิงคโปร์ มองว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์จะมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวได้ตาม และจะส่งผลดีต่อประเทศในระยะกลางถึงระยะยาว นอกจากนี้ แรงสนับสนุนอีกหนึ่งนโยบาย ได้แก่ การดำเนินนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นผ่านการปรับลดค่าเงิน Policy Band เพื่อสนับสนุนการส่งออกของประเทศและให้สามารถแข่งขันทางด้านราคากับประเทศ อื่น ๆ ได้ รวมทั้งผลักดันให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตาม และทำให้เศรษฐกิจสิงโปร์น่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นแม้ว่าในระยะสั้นอาจได้รับผล กระทบจากเศรษฐกิจโลกและทำให้เศรษฐกิจอาจชะลอลงบ้างเล็กน้อยก็ตาม

       เศรษฐกิจมาเลเซีย ในระยะสั้นมองว่าอาจชะลอลงเล็กน้อยจากผลกระทบของราคาน้ำมันและสินค้า โภคภัณฑ์ที่ปรับลดลงและการใช้จ่ายภายในประเทศที่อาจลดลงหลังรัฐบาลจะมีการ ปรับขึ้นภาษี VAT เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐ ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเองก็ยังคงมีการชะลอตัว หลังเศรษฐกิจชะลอลง แต่อย่างไรก็ดีคาดว่าเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะกลางถึงยาวก็ยังมีโอกาสได้รับ อานิสงส์จากการส่งออกที่ปรับเพิ่มขึ้นหลังค่าเงินมาเลเซียริงกิตอ่อนค่าลง ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจมาเลเซียอาจจะชะลอลงในระยะสั้นแต่ในส่วนของตลาดหุ้นนั้นมองว่า ด้วยเม็ดเงินลงทุน ภายในประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนประเภทสถาบันการเงินจะเป็นปัจจัยหลักที่ยังสนับ สนุนตลาดต่อไปได้

      เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่เร่งสูงขึ้น โดยหลัก ๆ มาจากการสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในส่วนของงบภาครัฐและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) รวมทั้งการเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายก่อนเลือกตั้งเดือน พ.ค. 2559 และการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี ทำให้มองว่าด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับสูง และระดับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้น ฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นค่อนข้างมากและช่วยขับเคลื่อนตลาดหุ้นอาเซียนและ เอเชียในช่วงถัดไป

                   


เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มีแนวโน้มปรับตัวได้ดีขึ้นมากหลังรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับภาครัฐที่มีเจตนารมณ์อย่างแท้จริงในการปฏิรูปคอร์รัปชัน ทำให้มองว่าการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะกลับมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุน ทั้งในและต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 
เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการส่งออกและท่องเที่ยวที่น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นในลักษณะช้า ๆ จากอานิสงส์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน รวมทั้งฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการทยอยฟื้น ตัวอย่างช้า ๆ แต่ยังต้องอาศัยมาตรการภาครัฐในการขับเคลื่อน ซึ่งหากทางการมีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คาดว่าการใช้จ่ายภายในประเทศจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้
                            
เศรษฐกิจเวียดนาม มีโอกาสเติบโตได้ดีจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออก อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการบริโภคและการลงทุนที่อาจเร่งขึ้นเพิ่มเติมหลังทางการมีแนวโน้มการ ปรับลดภาษีผู้บริโภคและผู้ประกอบการ รวมทั้งการผลักดันให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าได้มากขึ้น โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการก่อตั้งการจัดตั้ง บริษัทธุรกิจและอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเป็นเจ้า ของได้ 100% ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหลังจากอัตราเงินเฟ้อผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดเสถียรภาพการเงินมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อขยายโอกาสในการค้าการลงทุนในอนาคต ซึ่งจากจุดเด่นและแนวโน้มเศรษฐกิจดังกล่าวจะมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจาก ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มที่มากขึ้น

การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศให้มีความเท่าเทียมกันและการนำไปสู่การรวมกลุ่มที่ แข็งแกร่งในระดับเวทีโลก ทำให้มองว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มอาเซียนมีความน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศสามารถลงทุนได้ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ การนำเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตนเองผ่านการเปิดบัญชีซื้อขายของบริษัท หลักทรัพย์ และการนำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งปัจจุบันทาง บลจ.วรรณ เองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญและน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนและล่าสุด ทาง บลจ.วรรณ ก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัท Stoxx Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรม การซื้อขายหลักทรัพย์และจัดทำ Index ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี 1998 และเป็นบริษัทที่มี licenses มากกว่า 500 บริษัททั่วโลก อาทิเช่น EURO STOXX 50 Index ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกสร้างดัชนี The Stoxx ASEAN Select Dividend 30 Index ขึ้นมาเพื่อให้กองทุนฯ เรานำเงินไปลงทุนในลักษณะ Index Fund ซึ่งปัจจุบันกำลังขออนุมัติจัดตั้งกับทางสำนักงาน ก.ล.ต.
 
โดย : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 21 เมษายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด