ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:54 น.

 อ่าน 2,099
ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนงาน การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
2) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์
3) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
4) การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
5) การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
อย่าง ไรก็ดี ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเรื่อง อื่นๆ ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอีก 2 เสาหลักด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ภายใต้ แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) และการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด