ความร่วมมือของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:16 น.

 อ่าน 6,222

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

    1.สิ่งแวดล้อม ศึกษา หมายถึงกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชน ผ่านการศึกษาทั้งการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการที่อิงกับสถานศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อได้มาซึ่งความเข้าใจ ทักษะและคุณค่า อันจะทำให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและให้ข้อมูลกับพลเมืองในการ พัฒนาระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นธรรม
  2. อาเซียนได้พัฒนาและดำเนินแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน  ปีพ.ศ.2543 ซึ่งสิ้นสุดในปี พ.ศ.2548 ดังนั้นจากการประชุมไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่ 10 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้ประกาศแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของอาเซียน ปี พ.ศ.2551-2555 ในฐานะแผนที่สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน ปี พ.ศ.2543 – 2548
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนได้เข้าร่วมการประกาศทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย องค์การสหประชาชาติ
     3. แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของอาเซียน ปี พ.ศ.2551-2555 สนับสนุนให้วิสัยทัศน์อาเซียนสะอาดและเขียวเป็นจริงขึ้นมาได้ ด้วยความร่ำรวยด้านวัฒนธรรมประเพณีที่พลเมืองมีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เต็มไปด้วยหลักจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความตั้งใจและศักยภาพในการที่จะทำให้การพัฒนามีความยั่งยืนในภูมิภาคผ่าน สิ่งแวดล้อมศึกษาและความพยายามด้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่นอกระบบหรือไม่ เป็นทางการ การสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย ความร่วมมือและการสื่อสาร
    4. รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนยังได้อนุมัติและจัดตั้งคณะทำงานอาเซียนว่าด้วย สิ่งแวดล้อมศึกษา อีกด้วย เพื่อสำรวจและประสานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของอา เซียน ปี พ.ศ.2551-2555 คณะทำงานดำเนินการภายใต้กรอบของพิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ปี พ.ศ.2552 – 2558)

คณะทำงานดำเนินการภายใต้กรอบของพิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ปี พ.ศ.2552 – 2558)
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

       เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ทำให้อาเซียนเขียวและสะอาด มั่งคั่งด้วยประเพณีวัฒนธรรม เป็นที่ซึ่งค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนสอดคล้องกลมกลืน และประสานกับธรรมชาติด้วยการที่ประชาชนมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เต็มไปด้วยชาติพันธุ์ทางสิ่งแวดล้อมและมีความตั้งใจ และความสามารถในการ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดยผ่านทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรการ :
    - ปฏิบัติตามแผนงานอาเซียนว่าด้วยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (AEEAP) ปี 2551-2555
      - จัดทำการประเมินสำหรับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติในระบบการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ESD)
     - จัดทำฐานขั้นต่ำเพื่อประเมินโครงการการศึกษาวิชาชีพครู รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรมทั้งก่อนและระหว่างนั้นได้ครอบคลุมประเด็นอีอี และอีเอสดีในทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ
    - ส่งเสริมให้มีระบบการรับประกันคุณภาพในการศึกษาที่เป็นทางการเพื่อให้ครอบคลุมอีอีและอีเอสดี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
       - ส่งเสริมการทำวิจัยในเรื่องอีอีและอีเอสดีเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการพัฒนาในการศึกษาที่เป็นทางการ
       - ส่งเสริมแนวคิดเรื่องโรงเรียนที่ยั่งยืน เช่น อีโคสกูลและโรงเรียนสีเขียว ในประเทศสมาชิกอาเซียน
       - พัฒนาหลักสูตรอีอี สื่อการสอนที่เหมาะกับท้องถิ่นและช่วยส่งเสริม อีเอสดีในระดับท้องถิ่นและชุมชน
      - ส่งเสริมอีอีให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในแต่ละประเทศสมาชิก
      - ใช้อีอีอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมแนวปฏิบัติของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      - ส่งเสริมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อเป็นเวทีจัดกิจกรรมระดับชาติใน การเฉลิมฉลองและส่งเสริมการตระหนักรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากประเทศสมาชิกอาเซียน
   - จัดทำเกณฑ์ขั้นต่ำของอีอีสำหรับความต้องการในการฝึกอบรมในด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ
     - จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอีอีและอีเอสดีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
  - จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องอาเซียนอีอี สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น ข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา นักการเมือง รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่อยู่ในแวดวงการสื่อสาร เยาวชน สตรี เป็นต้น
  - จัดให้มีทุนการศึกษาเกี่ยวกับอีอีและอีเอสดีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค
  - ส่งเสริมและจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน อย่างแข็งขันเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลในการแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนและการเรียน รู้เรื่องอีอีและอีเอสดีในอาเซียน
    - พัฒนาเครือข่ายเยาวชนทั่วอาเซียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
    - จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนอาเซียนที่ยั่งยืน โรงเรียนอาเซียนสีเขียว และ อีโคสกูล
   - จัดให้มีการประชุมนานาชาติประจำปีเกี่ยวกับอาเซียนอีอี การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอีอีของภูมิภาคเพื่อเป็นเวทีในการแลก เปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่าย เป็นต้น
      - จัดตั้งเครือข่ายและกระชับความร่วมมือกับองค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนทั่วภูมิภาคเพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติ ผู้สนับสนุน ผู้ถ่ายทอด และเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสำหรับอีอี และอีเอสดี และ
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน เช่น ผู้นำทางศาสนาซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมเรื่องการ ตระหนักรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
    5. กิจกรรมดำเนินภายใต้ขอบเขตของคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ โครงการรางวัลโรงเรียนเชิงนิเวศน์อาเซียน เวทีอาเซียนบวกสามด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน โครงการอาเซียนบวกสามเพื่อผู้นำด้านการบริโภคและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน
     6. การเฉลิมฉลองปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ สามปี อันเป็นส่วนหนึ่งความพยายามอาเซียนในการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวด ล้อมในทุกระดับของสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาเซียนและความ เป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหุ้นส่วนการเจรจาอาเซียน ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2538 ตามมาด้วยปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ปี พ.ศ.2543, 2546 และ 2552

โดย : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด