กระทรวงไอซีที แจง พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงไอซีที แจง พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:16 น.

 อ่าน 740
กระทรวงไอซีที แจง พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
 
       นาง ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรม หรือการติดต่อสื่อสาร จนก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซ เบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคลและ ระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยความ รวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและรับมือ ได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
 
     กระทรวง ไอซีที ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของชาติ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทหาร หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศในภาพรวม ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
2) การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3) การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ
4) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
5) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
6) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
7) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
8) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด