มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:28 น.

 อ่าน 1,338

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดตั้งคณะหน่วยงานใหม่ ปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ Education Hub ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

    รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยข้อบังคับพระราชบัญญัติกำหนดให้จัดทำประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้ถูกจัดตั้งเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด จากเดิมซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เบื้องต้นตามโครงสร้างเดิมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ คณะที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกา อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะใหม่ ๆ ที่ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หรือ MBA วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ จะถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกัน และหน่วยงานล่าสุดคือ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีมติให้จัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขบวนการแยกตัวออกจากคณะวิทยาการจัดการ

       นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ อาทิ ศูนย์บริการวิชาการเป็นสำนักบริการวิชาการ สำนักทะเบียนเป็นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการเป็นสำนักหอสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท และสำหรับการปรับเปลี่ยนสำนักงานอธิการบดีซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะวิชาต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน 20 กว่าหน่วยงาน จะต้องให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

     จากแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไปตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยา ลัยระดับโลก อธิการบดี กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) จากข้อมูลในแต่ละปีมีนักศึกษาจีนจำนวนกว่าล้านคนที่ไม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเข้ามาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ได้ จากความได้เปรียบของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นจุดศูนย์กลางอาเซียนและนโยบายผลักดันเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองนานาชาติ โดยยังมีอีกหลายประเทศให้ความสนใจจะเข้ามาตั้งกงสุลที่จังหวัดขอนแก่น

     นับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญถ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับสำหรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องของคณะวิชาจะลดความสำคัญลง ทรัพยากรบุคลากรจะสามารถทำงานข้ามหน่วยงานกันได้ และต้องมีศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยที่มีความเป็นเลิศเพื่อสังคมได้หรือไม่

     ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถาบันวิจัย 4 - 5 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีความจำเป็นต่อภูมิภาคและสามารถสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ดึงชาวต่างประเทศที่สนใจเฉพาะทางให้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด