ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมยุทธศาสตร์และเป้าหมายแผน 5 ปี สุขภาพอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมยุทธศาสตร์และเป้าหมายแผน 5 ปี สุขภาพอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:51 น.

 อ่าน 1,779

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

แผน 5 ปี สุขภาพอาเซียน

   นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน หรืออาเซียน ซอมเอชดี (ASEAN SOMHD) ให้สัมภาษณ์ว่า จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 10 ของกลุ่มประเทศอาเซียน (The 10th Senior Officials Meeting on Health Development - SOMHD) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสุขภาพของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา

      นายแพทย์สุริยะกล่าวต่อว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมามีผลงานสำคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างการบริหารและการทำงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ร่วมกับเสนอแผนการพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5 ปี (2558–2563) เพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนด (Sustainable Development Goal post 2015) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนรวม 20 ประเด็น อาทิ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การรับมือสังคมผู้สูงอายุ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โภชนาการ สุขภาพจิต อาหารปลอดภัย การแพทย์พื้นบ้าน เป็นต้น

    ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำในหลายประเด็น เช่น คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่ออาเซียน เครือข่ายระบาดวิทยาอาเซียนบวก 3 เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวก 3 ด้านการจัดการภัยพิบัติด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอาเซียน การประเมินผลกระทบสุขภาพ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยจะมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย20 ประเด็นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศไทย

      สำหรับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในการประชุมเจ้าหนาที่อาวุโสของอาเซียนจะมีการคัดเลือกประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานและรองประธาน หมุนเวียนสับเปลี่ยนตามลำดับอักษรทุก 1 ปี

      เมื่อปี 2557 ไทยได้รับเลือกเป็นประธาน และผู้แทนประเทศเวียดนามเป็นรองประธาน ในสมัยที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอีโบลาของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมาก ไม่พบผู้ป่วยโรคนี้ในภูมิภาค และจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์สในภูมิภาคเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 นับว่าเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนและประสบความสำเร็จอย่างมาก

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด