กระทรวงพาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลง TPPเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงพาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลง TPP

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:06 น.

 อ่าน 372

กระทรวงพาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลง TPP

    นาย วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการฟังความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เพื่อนำมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการดำเนินงานภายใต้ทีพีพี โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีแผนรับฟังความเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะของ ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง โดยเจาะลึกรายสาขาทั้งในส่วนกลางและทุกภูมิภาค

    และ จากการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาครัฐมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเปิดตลาดสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการทางการค้า การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การขึ้นทะเบียนตำรับยา การคุ้มครองสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน โดยส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการศึกษารายละเอียดของความตกลงอย่างรอบคอบ รวมถึงประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับทั้งในมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

   นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรให้ความรู้กับเกษตรกรราย ย่อยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ขณะที่ภาคธุรกิจ อาทิ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม รวมถึงสมาคมต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความพร้อมและสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมความตกลงทีพีพีในกลุ่มสินค้า เช่น ข้าว น้ำตาลทรายดิบ กุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง แป้งมันสำปะหลัง เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ และยา

    ส่วน การหารือกับภาครัฐส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ต้องปรับแก้กฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ และสร้างกลไกบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจสอบและเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านให้มากขึ้น ตลอดจนจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา อาทิ การเกษตร

    อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีการลงพื้นที่รับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี จันทบุรี เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อนำผลการรับฟังข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ผลดีผลเสียอย่างรอบ ด้าน ก่อนนำเสนอระดับนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด