อินเดียหนุนไทยเป็นจุดเชื่อมสู่อาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อินเดียหนุนไทยเป็นจุดเชื่อมสู่อาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:50 น.

 อ่าน 1,630

อินเดียหนุนไทยเป็นจุดเชื่อมสู่อาเซียน

        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ให้การต้อนรับนายเอ็ม (โมฮัมมัด) ฮามิด อันสารี (Mr. Mohammad Hamid Ansari) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย และนางซัลมา อันสารี ภริยา ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหารือข้อราชการทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ อินเดีย โดยมีผู้แทนระดับสูงฝ่ายไทยประกอบด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ

ภายหลังหารือข้อราชการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
         ในการหารือทวิภาคี พล เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับรองประธานาธิบดีอินเดีย โดยเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสอง ประเทศที่ดีอยู่แล้วให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในปี 2560 ไทยกับอินเดียจะครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี ทั้งนี้ ไทยต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิติและทุกระดับ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยในโอกาสนี้รองประธานาธิบดีแสดงความยินดีและประทับใจที่ได้มาเยือนประเทศ ไทย
        สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเดินหน้าตาม ยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งอินเดียเห็นพ้องที่จะร่วมมือกับไทยตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยจะเป็นการมองไปในอนาคตและสอดคล้องกับนโยบาย Act East ของอินเดียที่ให้ความสำคัญกับไทยและอาเซียน โดยไทยถือเป็นหุ้นส่วนของอินเดียทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการค้าและทางวัฒนธรรม
      นอกจากนี้ อินเดียต้องการเชื่อมโยงโครงการตามนโยบายของรัฐบาลอินเดีย อาทิ Make in India, Delhi-Mumbai Economic Corridor และ Smart Cities กับโครงการของรัฐบาลไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งอินเดียขอบคุณที่ไทยตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น และอินเดีย เพื่อสร้างความร่วมมือในโครงการดังกล่าว และยังได้แสดงความสนใจโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของไทย ทั้งทางตะวันออก-ตะวันตกและเส้นทางเหนือ-ใต้
       ด้านการค้าการลงทุน อินเดีย เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยที่ไทยและอินเดียมีศักยภาพที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันได้อีกมาก และเห็นพ้องที่จะผลักดันปริมาณการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นในอนาคต โดยการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและอินเดียให้บรรลุผลโดย เร็ว เพราะจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
      ด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันชาวอินเดียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละกว่า 1 ล้านคน ในขณะที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่อินเดียเพื่อสักการะสังเวชนียสถาน เช่นกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน อันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน
       สำหรับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง ไทย-อินเดีย มีความร่วมมือที่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานร่วมด้านความมั่นคงด้านการทหาร การต่อต้านยาเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้าย การลาดตระเวนร่วมทางเรือ การฝึกผสมร่วม โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีอยู่ให้มีผลเป็น รูปธรรมต่อไปซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่อไป
          ทั้งนี้ อินเดียต้องการจะมีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับไทยเพิ่มเติม ด้วย โดยที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้อินเดียพิจารณาการเข้ามาลงทุนในการผลิตอะไหล่ สำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศไทย
        ในตอนท้าย มี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน-อินเดีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่า การสร้างความแข็งแกร่งให้ไทยและประเทศอาเซียนเป็นสิ่งจำเป็น และเสนอความร่วมมือแบบไทยบวกหนึ่ง อาเซียนบวกหนึ่ง เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคก้าวไปข้างหน้าร่วมกันด้วยความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือในกรอบอาเซียน-อินเดีย โดยเห็นพ้องที่จะผลักดันประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
     อนึ่ง การเยือนประเทศไทยของรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย แสดงให้เห็นว่าอินเดีย หนึ่งในมหาอำนาจของภูมิภาคเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทนำ ในภูมิภาคอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างอินเดียกับ เอเชียตะวันออก นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีนโยบายที่สอดรับกัน โดยระหว่างการหารือรัฐบาลอินเดียได้ย้ำถึงความต้องการที่จะกระชับความ สัมพันธ์และร่วมมือกับไทยให้มากขึ้นในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับนาย เอ็ม (โมฮัมมัด) ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ยังเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลอินเดียในด้านการ ต่างประเทศด้วย

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด