จัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.ส่งเสริมบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.ส่งเสริมบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10:00 น.

 อ่าน 715

จัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.ส่งเสริมบุคลากรวิชาชีพ

การท่องเที่ยวอาเซียน

        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่อง เที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA on TP) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยมี ผู้บริหารสถาบัน นายกสมาคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้

      ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนั้น จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน ประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวด เร็ว และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและเสริมสร้างบริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะสูงเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่อง เที่ยว โดยประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ การท่องเที่ยวอย่าเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพการ ท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการอนุวัตรการตามข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดกลไกในการส่งเสริม และกำกับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่อง เที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านบริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

     สำหรับ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะ มีการจัดขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท (Duanggitt Resort and spa) จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ (The Twin Towers Hotel) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โทร 0 2214 5107 โทรสาร 0 2214 5106

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด