รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมนานาชาติที่สิงคโปร์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมนานาชาติที่สิงคโปร์

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:15 น.

 อ่าน 342

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมนานาชาติที่สิงคโปร์

 

     พล.อ.ดา ว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยือนศูนย์ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO Regional Language Center - RELC) และเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ครั้งที่ 51 ในหัวข้อ Teaching Literacies - Emerging Pathways and Possibilities in Language Education เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

      พล.อ.ดา ว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยือนศูนย์ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO Regional Language Center - RELC) และเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ครั้งที่ 51 ในหัวข้อ Teaching Literacies - Emerging Pathways and Possibilities in Language Education เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

       รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอเรลค์ สามารถผลักดันภูมิภาคให้ก้าวข้ามพรมแดนทางสังคมและภาษา โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ อาทิ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิธีการสอน การทดสอบ การประเมินผล และการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาค และเสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอได้เป็นอย่าง ดี

        ทักษะ ด้านภาษาและการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมาก สำหรับศตวรรษที่ 21 การมีความรู้ด้านภาษาไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะคำศัพท์และความหมายเท่านั้น แต่ยังทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยสร้างให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะในการแก้ปัญหาได้ด้วย

     รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หากเราบูรณาการซีมีโอเข้ากับประชาคมอาเซียน ทำให้ภาคการศึกษาของแต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มของสภาวการณ์ด้าน การศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึง ประเทศสมาชิกซีมีโอก็ควรปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบ ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งภาษานับเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสนับสนุนการพัฒนาของกระบวนการ บูรณาการดังกล่าว ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านภาษา และวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น

     จาก ประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน 2557 ได้มีวาระสำคัญด้านการศึกษาของภูมิภาค ซึ่งมี 7 ประเด็นที่จะต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินการภายใน 20 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2578 ดังนี้

· การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and Education)
· การจัดการอุปสรรค เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา (Addressing Barriers to Inclusion)
· การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน (Resiliency in the Face of Emergencies)
· การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Promoting Technical and Vocational Education and Training - TVET)
· การปฏิรูประบบการพัฒนาครู (Revitalizing Teacher Education)
· การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย (Promoting Harmonization in Higher Education and Research)
· การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Adopting a 21st Century Curriculum)

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด