กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:07 น.

 อ่าน 2,149
กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก
 
      นาย อำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการสร้าง นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพของประเทศ การดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม รวมทั้งลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการ เกษตรของกระทรวงเกษตรฯ มีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน จึงเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2558 - 2564 และได้เห็นชอบในหลักการของร่างยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวเพื่อพัฒนาและ สร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้กับประเทศ และส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ สินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก
 
      สำหรับร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. 2558 - 2564 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
 
        ซึ่งเมื่อดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ได้กฎระเบียบ มาตรฐานที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิตและการตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ได้นวัตกรรมองค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด