กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:33 น.

 อ่าน 450

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

     พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการนำเสนอและเทคนิคการประชุม (Presentation and Meeting Skill) รุ่น 1 ให้บุคลากรกระทรวงแรงงานและการฝึกวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน และบุคลากรภาครัฐ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับกัมพูชาและลาว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือ ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกฝ่ายมีความ พร้อมและอยู่ร่วมกันในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและมีสันติภาพ สันติสุขตลอดไป

     โดยในปี 2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายการฝึกบุคคลากร 2,000 คน ซึ่งฝึกอบรมไปแล้ว 728 คน ให้บุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนาน) และประเทศไทย

     โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้หัวหน้าส่วน ราชการ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ใกล้ชิดประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนให้รวดเร็ว และเป็นนักประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง

โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด