โครงการบ้านหลังเลิกเรียน อำเภอบางปะอิน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการบ้านหลังเลิกเรียน อำเภอบางปะอิน

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21:33 น.

 อ่าน 5,870
          นายดำหริ งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ของอำเภอบางปะอิน ณ โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
    จากการกล่าวรายงานของนายสุเทพ ไทยประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) ว่า ..ตามที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ้านหลังเลิกเรียนขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนหลังจากเลิกเรียน ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้เวลาไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดกิจกรรมที่กำหนดได้แก่ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย สอดแทรกความรู้ ทักษะ และไม่เป็นกิจกรรมที่สอนในโรงเรียนซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการภายในจังหวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียน โดยจัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา  ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และได้เปิดโครงการระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมได้แก่
๑. ด้านวิชาการ    เจ้าภาพ    มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๒. ด้านกีฬา      เจ้าภาพ    สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและศูนย์ กกท. 
      ๓. ด้านนันทนาการ  เจ้าภาพ    สพป.อย.เขต ๑และ๒และชมรมผู้สูงอายุ
      ๔. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าภาพ ร.ร. จิระศาสตร์วิทยา
   ต่อมาจังหวัดเห็นว่ามีงบประมาณ ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการนี้ได้ ซึ่งสพป.อยุธยาเขต ๒  เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก แบบบูรณาการ บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียนและชุมชน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ปรับโอนงบประมาณส่วนนี้มาให้ สพป.อย.2  ดำเนินงานตามโครงการบ้านหลังเลิกเรียน
   สพป.อย.2 รับทราบนโยบายจังหวัด จึงประชุมวางแผนดำเนินการและมอบให้อำเภอต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเลิกเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยกันสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียน ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนฝ่ายกิจกรรม มีมติ จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง)ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยให้นักเรียนในกลุ่มต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม กลุ่ม โรงเรียนละ ๑๕๐   คน รวม ๖๐๐ คน นักเรียนจากสพม.โรงเรียนบางปะอิน โรงเรียนอุดมศีลจำนวน ๑๐๐ คน และ นักเรียน ของโรงเรียนวัดยม ฯ รวม ทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พี่น้องประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ คน   โดยในการจัดกิจกรรม จะมีกิจกรรม ตามขอบข่าย 4 ด้าน คือ  
 
  ด้านวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ    ผอ บรรจง เป็ดทอง   ผู้อำนวยการโรงเรีนวัดตลาดและคณะ
 
  ด้านกีฬา    ผู้รับผิดชอบ .ผอ สฤษดิ์ เอี่ยมศิริ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับ และคณะ
  ด้านนันทนาการผู้รับผิดชอบ ผอ สันต์ อินชูรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง และคณะ   
  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   ผอ ไพศาล ราตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และคณะ
 
  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆให้ความสำคัญมาร่วมกิจกรรมนี้ คือ กศน.อำเภอบางปะอิน พัฒนาชุมชนบางปะอิน   ปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน วัฒนธรรมอำเภอบางปะอิน ประมงอำเภอบางปะอิน เกษตรอำเภอบางปะอิน    โรงเรียนอุดมศีลวิทยา โรงเรียนบางปะอิน วัฒนธรรมอำเภอบางปะอิน สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรถเคลื่อนที่สร้างสรรค์ความรู้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารในอำเภอบางปะอินทุกโรงเรียน ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเอกชน คณะครูทุกกลุ่มโรงเรียน คณะครู นักการ โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองโรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) ที่ได้ช่วยกันดำเนินการจัดกิจกรรมให้การสนับสนุนจัดสถานที่ต่างๆให้เหมาะสม และดำเนินไปได้ด้วยดี
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน
               

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด