พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุข ครั้งที่ ๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุข ครั้งที่ ๔

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:59 น.

 อ่าน 3,868
           นายดำหริ งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุข ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดบางเคียนวิเชียรฉาย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายทรงชัย ลิมปพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ในนามของคณะกรรมการจัดงานชุมนุม เป็นผู้กล่าวรายงาน
     จากการเปิดเผยของ นางยุวดี อิ่มใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนายสุเทพ สภาพอัตถ์ นักวิชาการศึกษา ชำนายชญการ ผู้รับผิดชอบโครางการฯ ดังนี้ การจัดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สี่ โดยในครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีดังนี้
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวโรกาสที่พระองค์จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
      ๒. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีลูกเสือไทย
๓. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้นำด้านระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ อดทน คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย วิถีประชาธิปไตย และร่วมต้านภัยยาเสพติด
งานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน คือระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จำนวน ๗๒๐ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๘๐ คน ลูกเสืออาสา คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน
       รูปแบบการจัดค่ายชุมนุม ประกอบด้วยค่ายย่อย จำนวน ๘ ค่าย โดยมีนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอ และประธานชมรมสถานศึกษาเอกชน ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการค่ายย่อย กิจกรรมงานชุมนุม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม และกิจกรรมพิเศษ ๓ กิจกรรม และกิจกรรมยามว่างอีก ๒ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน และวิธีการทางลูกเสืออย่างดียิ่ง
      งบประมาณการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๓๕๐๐,๐๐๐ บาท
สถานที่จัดงานได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากท่านเจ้าอาวาสวัดบางเคียนวิเชียรฉาย   และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน ด้านการปฐมพยาบาล จากโรงพยาบาลบางปะอิน และสถานีอนามัยตำบลบางกระสั้น ด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย จากสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน   และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบางประสั้น และด้านการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒   และที่สำคัญอย่างยิ่งคือได้รับความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน จากคณะครู ผู้บริหาร นักการภารโรง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในอำเภอบางปะอิน
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด